Kulturskolens reglement

 

Tilmelding hele året
Det er muligt at tilmelde sig Kulturskolens undervisning hele skoleåret. Vi optager som hovedregel nye elever pr. 1. juni, primo november, medio januar og medio april. Tilmelding foregår via vores online-tilmelding.

Undervisningsåret
Undervisningsåret følger skoleåret, men starter lidt senere og slutter lidt før skolerne. Der er som hovedregel 36 undervisningsgange i et undervisningsår. Som elev ved kulturskolen tilbydes du en fast ugentlig undervisningstid, som du følger undervisningsåret igennem. 

Fag som Musik og Samvær, Legestue, Minimusikskole, Billedkunst og Drama samt nogle sammenspilsfag har kortere sæsonlængde.

Se skolernes ferieplan HER

Gentilmelding og udmeldelse inden nyt skoleår – frist 1. juni

Instrumentalelever - skal ikke gentilmeldes
Eleverne fortsætter automatisk næste skoleår. Ønsker eleven ikke at forsætte, skal der ske en udmeldelse, enten via elevens login i Speedadmin, eller som e-mail til Kulturskolens kontor.

Holdundervisning - husk at gentilmelde dig
Hvis man er tilmeldt et hold, f.eks. Musik og Samvær, Legestue, minimusikskole, sammenspil, m.m. skal man huske at tilmelde sig holdet igen, hvis man ønsker at fortsætte i næste skoleår. 
  
Ændrede kontaktoplysninger
Det er vigtigt, at du altid husker at opdatere os, hvis du ændrer mailadresse, mobilnummer o.l. Det er via disse kanaler, at vi primært kommunikerer med vores elever. Du kan sende en mail til os på kulturskolen@vesthimmerland.dk, eller logge dig på din elevprofil via vores hjemmeside og der oplyse ændringerne. 
 
Rettidig udmeldelse
Spiller man et instrument, er man som hovedregel tilmeldt undervisning, indtil man skriftligt melder sig ud. Udmeldelse fra al undervisning i Kulturskolen skal ske skriftligt til Kulturskolens kontor (gerne som e-mail), eller via udmeldelsesfunktionen på elevens profil i Speedadmin.
 
Der hæftes altid for 1. rate, når undervisningen er påbegyndt.

Se frister for udmeldelse i løbet af skoleåret HER

Senere udmeldelse medfører, at der hæftes for næste betalingsrate. I forbindelse med udmeldelse aftales sidste undervisningsgang. 

Betaling
Betalingen for Kulturskolens undervisning fordeles på 4 lige store rater som hver dækker 9 undervisningsgange. Som hovedregel opkræves der betaling til 1. oktober, 1. december, 1. marts og 1. juni.

Rykkergebyr
Kulturskolen følger Vesthimmerlands Kommunes procedure og satser for rykkerskrivelser. Taksten for 1. rykkerskrivelse er pt. 250 kr.

Priser

Se priser og betalingsrater her

Søskenderabat
Deltager flere søskende i Kulturskolen Vesthimmerlands undervisning, betaler du fuld pris for den elev, der går på det dyreste fag. Der er rabat på 25% for øvrige søskende.

For at opnå søskenderabat er det vigtigt, at søskende er tilmeldt med samme værge

Rabat på holdfag
Er en elev tilmeldt både et instrumentalfag og et holdfag, f.eks. guitar og rytmisk sammenspil, ydes der en rabat på 71% på holdfaget.

Fritidspas
Det er muligt at få tildelt fritidspas til deltagerbetaling i Kulturskolen. Læs mere HER.

Du kan henvende dig til din underviser eller Kulturskolens kontor, hvis du gerne vil have søgt om fritidspas.

Elevens fravær
Er eleven forhindret i at møde frem til undervisningen grundet sygdom eller andet, skal det meddeles direkte til elevens underviser eller til Kulturskolens kontor. 
Eleven har ikke krav på at få den forsømte undervisningsgang erstattet. Dette gælder også, hvis fraværet skyldes deltagelse i skoleudflugt, idrætsstævne eller lignende.

Underviserens fravær eller sygdom
Vi underviser som hovedregel vores elever 36 undervisningsgange i løbet af et skoleår, men da vores undervisere er engagerede mennesker og har mange opgaver i Kulturskoleregi, kan vi blive nødt til at aflyse undervisningsgange. Hvis undervisning aflyses af anden arbejdsmæssig grund tilbagebetales undervisningsgangen. 

Kulturskolen kan også aflyse undervisningen i forbindelse med en undervisers sygdom. Ved længerevarende sygdom, forsøger vi at vikardække undervisningen. Undervisningsgange som aflyses i forbindelse med sygdom erstattes ikke. Hvis undervisningen aflyses mere end tre gange i løbet af et skoleår, tilbagebetaler vi de aflyste undervisningsgange, der ligger ud over tre gange. 

Aflysning af undervisning
Aflysning af undervisning sker udelukkende elektronisk ved sms-besked og e-mail til elev og værge. Hvis man ikke ønsker at modtage afbud på denne måde, bedes man kontakte Kulturskolens kontor. Det er elevens/værgens ansvar at oplyse Kulturskolens kontor om evt. nummerændringer.

Undervisningsmateriale
Eleverne betaler selv for noder og andet undervisningsmateriale, som Kulturskolen ikke kan stille til rådighed.
Dog er materialeudgifter i forbindelse med billedskolen og dramalinjen inkluderet i deltagergebyret.